Juridische kennisgeving


De site www.securiteautomobile.be is het exclusieve eigendom van: Schouwingscentrum voor Auto’s nv Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel, KBO nummer BE 0443.506.962.

Schouwingscentrum voor Auto’s is een bedrijf die specifiek erkend is voor de technische keuring van voertuigen, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit van 23 december 1994, en ook voor de organisatie en evaluatie van theoretische, praktische en beroepsexamens met het oog op het behalen van een rijbewijs, in overeenstemming met de bepalingen het koninklijk besluit van 15 maart 1998.


Copyright en intellectueel eigendom


De inhoud van de website en de internettoepassingen (tekst, software, programma, foto’s, grafische afbeeldingen, videobeelden of enig ander materiaal dat op de website verschijnt) is beschermd door het auteursrecht en door de toepasselijke regelgeving inzake intellectuele eigendom. Geen enkel element van deze site mag worden gekopieerd, gedistribueerd, gedupliceerd, gedownload, gewijzigd, aangepast, geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, op welk medium dan ook, behalve voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik. Elk ander gebruik moet onderworpen zijn aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s of een andere mogelijke begunstigde. De namen, logo’s en merken die op deze website en / of op enige andere applicatie voorkomen, in het bijzonder het logo en de naam Schouwingscentrum voor Auto’s (Schouwingcentrum voor Auto’s), zijn wettelijk beschermd. Een derde partij mag deze namen, logo’s en merken niet gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s of enige andere potentiële begunstigde.


Beperking van aansprakelijkheid


Pagina’s op deze site kunnen verwijzingen naar andere sites bevatten. Schouwingscentrum voor Auto’s kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarnaar de hyperlinks verwijzen. Er wordt alleen naar deze sites verwezen voor uw gemak en Schouwingscentrum voor Auto’s kan de kwaliteit en / of volledigheid van de daarin gepresenteerde informatie niet garanderen. Verwijzing naar andere sites betekent niet dat Schouwingscentrum voor Auto’s dergelijke sites en de producten of diensten die daarin worden beschreven, onderschrijft. Toegang tot en gebruik van dergelijke sites is op eigen risico en onder uw eigen verantwoordelijkheid. Schouwingscentrum voor Auto’s aanvaardt in dit opzicht geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich ook het recht voor om elke link op elk moment te verwijderen. Hoewel Schouwingscentrum voor Auto’s de grootste zorg besteedt aan het ontwerp en het onderhoud van de site, kunnen er fouten of weglatingen optreden. Schouwingscentrum voor Auto’s staat dan ook niet in voor de juistheid, toereikendheid of volledigheid van de informatie op de website. De regelgevende teksten die op deze site worden gepresenteerd, worden u alleen ter informatie ter beschikking gesteld. Alleen de officiële versie van deze teksten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, is authentiek.


Gebruikersgedrag


U bent verantwoordelijk voor uw handelingen op de website. Schouwingscentrum voor Auto’s is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig illegaal en / of ongepast gebruik van de website of van de diensten die toegankelijk zijn via de website. U stemt ermee in om de websites of de diensten die toegankelijk zijn via de website niet te gebruiken op een manier die in strijd is met die van de “goede vader”, deze gebruiksvoorwaarden en de geldende wet- en regelgeving. Het is ook verboden om de diensten te gebruiken op een manier die in strijd is met de openbare orde of goede zeden; om materiaal van obscene, illegale, lasterlijke, bedreigende of aanzetten tot racisme of xenofobie aard te verspreiden, te verzenden of te downloaden; om materiaal uit te zenden of te verzenden dat een commerciële boodschap, advertentie of promotie bevat. De aangeboden diensten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële doeleinden. Deze diensten mogen in geen geval worden gebruikt om advertenties, spam, ongevraagde of illegale kettingbrieven of enig ander ongewenst bericht uit te zenden, te verzenden of te downloaden; op enigerlei wijze die de website, diensten of diensten van derden onderbreekt, beschadigt of schaadt, met name door onredelijk hoge gegevensoverdrachten te creëren; om computervirussen of andere schadelijke programma’s te verspreiden, verzenden of uploaden. U stemt ermee in de rechten van Schouwingscentrum voor Auto’s en derden, met name intellectuele eigendomsrechten, te respecteren en op geen enkele manier te compromitteren. U verklaart zich bewust te zijn van de risico’s die verbonden zijn aan het communiceren van uw vertrouwelijke gegevens via internet. De mededeling van deze gegevens is uw exclusieve verantwoordelijkheid. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw gegevens, computersystemen en telecommunicatiemiddelen tegen de risico’s die inherent zijn aan internet, zoals virussen.


Verplichtingen


Schouwingscentrum voor Auto’s zet zich in om al het mogelijke te doen om de toegang en werking, onder de beste omstandigheden, van de site en de door de klant gekozen diensten te garanderen. Dit is alleen een verplichting van middelen en niet van resultaat. Schouwingscentrum voor Auto’s kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden als de gebruiker geen toegang heeft tot de site, of als de site niet goed functioneert. Schouwingscentrum voor Auto’s kiest zelfstandig de technische middelen die nodig zijn om de toegang tot en de goede werking van de bovengenoemde site te verzekeren. We informeren u dat het op elk moment mogelijk is om naar de links onderaan onze webpagina te gaan om ons privacybeleid en cookiebeleid te raadplegen.Algemene voorwaarden van het afsprakenportaal


Sectie 1. Definities, toepassingsgebied en doel


Artikel 1 – Definities

In dit contract worden de volgende termen als volgt begrepen: – Station: auto keuringsstation van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar contactpersoon bij Schouwingscentrum voor Auto’s. – Examencentrum: examencentrum voor het rijbewijs van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar contactpersoon bij La Sécurité Automibile. – Schouwingscentrum voor Auto’s: Schouwingscentrum voor Auto’s nv met maatschappelijke zetel te Rue Lieutenant Lotin 21 te 1190 Brussel, BTW: BE0443.506.962. – booking.insp.s-a.be en booking.exam.s-a.be: de diensten bedoeld in artikel 3. – Opdrachtgever: iedere persoon die een contractuele relatie heeft met Schouwingscentrum voor Auto’s voor het gebruik van de geleverde dienst of die door een dergelijke persoon gemachtigd is om transacties uit te voeren op diens rekening (en). – Identificatiemiddel: een of meerdere hieronder vermelde beveiligingssystemen die, naargelang het geval, door de Klant moeten worden gebruikt om zijn toegang tot vip.s-abe.be of booking.exam.s-a.be te beveiligen en de bewerkingen die door dit systeem worden uitgevoerd. Conform artikel 6.5 van dit Reglement heeft Schouwingscentrum voor Auto’s het recht om de identificatiemiddelen aan te passen en te wijzigen. In dit geval moeten deze nieuwe gecreëerde systemen ook worden beschouwd als identificatiemiddelen in de zin van deze definitie. – Agent: elke persoon die door een rechtspersoon op grond van zijn statuten of een bijzondere volmacht gemachtigd is om alle of een deel van de verrichtingen uit te voeren via de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be. – Persoon: een natuurlijke of rechtspersoon of een feitelijke vereniging. – Reglement: dit Reglement booking.insp.s-a.be en booking.exam.s-a.be. – Rekeningen: de rekening (en) van de Cliënt geopend bij Schouwingscentrum voor Auto’s.


Artikel 2 – Toepassingsgebied

Dit Reglement regelt de rechten en plichten die voortvloeien uit het gebruik van de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be, zowel voor de Klant als voor Schouwingscentrum voor Auto’s. Deze regeling vervangt op geen enkele manier de rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de wet en in het bijzonder de koninklijke besluiten van 15 maart 68 en 23 december 94 die de technische keuring van voertuigen in het verkeer regelen. Door het contract booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be te ondertekenen, verklaart de Klant uitdrukkelijk akkoord te gaan met dit reglement en de inhoud ervan.


Artikel 3 – Doel

De huidige booking.insp.s-a.be en booking.exam.s-a.be Regelgeving zijn in het bijzonder van toepassing op de volgende producten: – Beheer van de “klant” -portefeuille die is gekoppeld aan de account (s) die door de klant zijn aangemaakt. – Beheer van afspraken (aanmaken, wijzigen, verwijderen) aangevraagd door de Klant. Dit zijn geautomatiseerde diensten waarmee de Klant met toegang tot internet informatie kan verkrijgen en transacties kan uitvoeren op de bestaande rekening (en) bij Schouwingscentrum voor Auto’s. Op uitdrukkelijk verzoek van de Klant kunnen bepaalde accounts worden uitgesloten. Schouwingscentrum voor Auto’s mag nieuwe producten aan bovenstaande lijst toevoegen en / of te allen tijde de mogelijke werking van elk van de producten wijzigen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 17. Schouwingscentrum voor Auto’s is echter op geen enkele wijze gebonden elke wijziging onder dezelfde voorwaarden ten aanzien van elke Klant toe te passen.


Artikel 4 – Mogelijke operaties

De dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be biedt de Klant de volgende mogelijkheden: – Raadpleging van portfoliogegevens (gecodeerde voertuigen, gemaakte afspraak, enz.). – Accountbeheer (voertuigen toevoegen of verwijderen, afspraken maken, wijzigen of verwijderen); – Het wachtwoord wijzigen; – …;


Sectie 2. Beschikbaarheid, identificatie en beveiliging


Artikel 5 – Beschikbaarheid

De diensten booking.insp.s-a.be en booking.exam.s-a.be zijn 24 uur per dag, 6 dagen per week toegankelijk. Schouwingscentrum voor Auto’s kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een tijdelijke onderbreking van de dienstverlening als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil.


Artikel 6 – Toegang en gebruik


6.1. Identificatiemiddelen en gebruik hiervan

De Klant heeft toegang tot booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be met behulp van het identificatiemiddel op de voorgeschreven manier. Schouwingscentrum voor Auto’s draagt zorg voor het verzenden van het Identificatiemiddel naar de Klant. Het identificatiemiddel wordt niet alleen gebruikt om toegang te krijgen tot het systeem, maar ook om de door de Klant ingevoerde transacties te ondertekenen. Alle transacties uitgevoerd via booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be worden bevestigd per e-mail op het adres dat door de Klant werd opgegeven. Volgens de huidige procedure worden een identificatie-login en een abonnee-wachtwoord per e-mail aan de Klant bezorgd op het adres dat door deze laatste is opgegeven.


6.2. Bewijs

Alle verrichtingen die na het invoeren van het Identificatiemiddel worden verricht, worden geacht in overeenstemming te zijn met het doel van Opdrachtgever en kunnen als zodanig door Schouwingscentrum voor Auto’s worden uitgevoerd, tenzij Opdrachtgever de in artikel 9.3 bedoelde mededeling heeft gedaan. Alle uitgevoerde transacties worden door Schouwingscentrum voor Auto’s geregistreerd in een elektronisch journaal dat minimaal 5 jaar wordt bewaard. De inhoud van dit tijdschrift mag worden gereproduceerd of vastgelegd op papier, microfiche, microfilm, magnetische media of optische schijven, of op elk ander computermedium. Bij betwisting van een transactie levert Schouwingscentrum voor Auto’s het bewijs dat de transacties correct werden geregistreerd via een of meer van deze opnametechnieken en dat de transactie niet werd beïnvloed door een technisch incident of een andere storing. van Schouwingscentrum voor Auto’s. De Klant die een transactie wil betwisten, moet dit doen binnen 3 dagen na de mededeling van de details van de transactie via de bevestigingsmails. Behalve in geval van overmacht, kan een transactie na deze periode van 3 dagen niet meer worden aangevochten.


6.3. Gebruik

De Klant moet te allen tijde de richtlijnen volgen die hem worden verstrekt in verband met het gebruik van de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be. Transacties kunnen alleen worden uitgevoerd nadat de Klant zijn identificatiemiddel correct heeft ingevoerd om de algemeen uitgevoerde transactie (s) te ondertekenen. Transacties die door de Klant worden uitgevoerd via booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be zijn beperkt afhankelijk van het product dat door de Klant wordt gebruikt. De Cliënt, die een rechtspersoon is, is ook verplicht om al zijn interne procedures na te leven, zodat hij geldig wordt ingeschakeld voor transacties die worden uitgevoerd onder dit Reglement.


6.4. Wijziging van de toegangsprocedure

Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich het recht voor om de toegangsprocedure, de identificatiemiddelen, de toegangsmiddelen tot deze Identificatiegegevens en de beveiligingsprocedures te wijzigen, wanneer bijvoorbeeld technische ontwikkelingen, wijzigingen in beveiligingssystemen of wijzigingen in toepasselijke wet- en regelgeving dit noodzakelijk maken. Schouwingscentrum voor Auto’s zal de Klant overeenkomstig artikel 17 van deze wijzigingen op de hoogte stellen, behoudens in zeer dringende gevallen.


Sectie 3. Duur

7.1. Duur

Het door de Klant ondertekende contract booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be wordt afgesloten voor onbepaalde duur. Elke partij kan het op elk moment beëindigen. Indien hij de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be wenst te beëindigen, moet de Klant het Schouwingscentrum voor Auto’s schriftelijk op de hoogte brengen op het volgende adres: Schouwingscentrum voor Auto’s, Luitenant Lotinstraat 21, 1190 Brussel Bij beëindiging van de overeenkomst door Schouwingscentrum voor Auto’s wordt een opzegtermijn van twee maanden gerespecteerd, behoudens grove fout of oneigenlijk gebruik van de kant van de Klant. In dat geval kan Schouwingscentrum voor Auto’s het contract per direct beëindigen.


7.2. Einde van het contract

Behoudens het bepaalde in het Algemeen Bedrijfsreglement van Schouwingscentrum voor Auto’s, behoudt Schouwingscentrum voor Auto’s zich het recht voor om ten aanzien van een specifieke Klant de dienst vip.sa geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te onderbreken. be of viprbpc.sa.be of om er definitief, geheel of gedeeltelijk, onmiddellijk en zonder voorafgaande informatie aan een specifieke Klant een einde aan te maken, om gerechtvaardigde redenen, in het bijzonder maar niet uitsluitend in de volgende gevallen : – indien blijkt dat de Klant zijn wettelijke, reglementaire of contractuele verplichtingen in verband met de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be niet nakomt; – indien Schouwingscentrum voor Auto’s oordeelt dat de dienst “booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be” niet / meer geschikt is voor de Klant, om welke reden dan ook; – indien Schouwingscentrum voor Auto’s dit nuttig of noodzakelijk acht voor de beveiliging van het systeem, dan wel in het belang van de Opdrachtgever of van Schouwingscentrum voor Auto’s; – in geval van een vermoeden van fraude of van oneigenlijk gebruik van booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be door een derde, ongeacht of dit vermoeden uitgaat van de Klant of niet; – bij vermoeden van fraude of misbruik aan de zijde van de klant; – indien de Klant gedurende een periode van 2 jaar geen gebruik heeft gemaakt van de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be; – indien de Cliënt, die een rechtspersoon is, failliet gaat of zich in een andere insolventiesituatie bevindt.


7.3. Opschorting

Schouwingscentrum voor Auto’s behoudt zich het recht voor de dienstverlening op te schorten ten behoeve van het onderhoud van het systeem of om aanpassingen of verbeteringen door te voeren. Schouwingscentrum voor Auto’s zal de Klant zoveel mogelijk vooraf informeren. Het is echter mogelijk dat deze onderbrekingen plaatsvinden zonder dat Schouwingscentrum voor Auto’s de Klant heeft kunnen waarschuwen in geval van een technisch incident of overmacht, zoals bijvoorbeeld een staking of ander incident waar Schouwingscentrum voor Auto’s geen genomen, of in geval van extreme nood.


Sectie 4. Rechten en plichten van de partijen, aansprakelijkheid


Artikel 8 – Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de opdrachtgever


8.1. Gebruik van de apparatuur / aansluiting op een door de Klant gekozen operator.


De Klant is als enige verantwoordelijk voor de IT-apparatuur, de machine (s), de software (s), de browser, de IT-systemen en hun uitbreidingen, ongeacht hun aard, evenals de software. die hij gebruikt om toegang te krijgen tot de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be of om zijn transacties uit te voeren. De aanpassing, installatie, onderhoud, bediening en actualisering van hardware en software, computersystemen en hun uitbreidingen vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Klant. Zo moet de Klant onder meer alle nodige maatregelen nemen om elke besmetting van zijn computer door virussen te voorkomen en, indien nodig, deze op te sporen en te vernietigen. Onverminderd de overige bepalingen van dit Reglement, zijn de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik en / of het slecht functioneren van de hierboven beschreven apparatuur, de hardware en de software volledig de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant kan vrij de operator kiezen die hij inschakelt voor de levering van IT- en telecommunicatiediensten. Schouwingscentrum voor Auto’s kan dan ook in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door de diensten van deze operator of voor schade veroorzaakt door mogelijke verbindingsproblemen van de Klant met de diensten van de derde partij.


8.2. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen.

De Klant verbindt zich ertoe de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Reglement en de andere informatie die hem ter beschikking wordt gesteld. De Cliënt erkent de noodzaak om de hem ter beschikking gestelde persoonlijke identificatiemiddelen strikt geheim te houden. Hij stemt ermee in ze nergens te transcriberen. Indien een derde in het bezit zou komen van het Identificatiemiddel, zou Schouwingscentrum voor Auto’s niet kunnen constateren dat de door de derde uitgevoerde handelingen worden uitgevoerd met behulp van het Identificatiemiddel van de Klant die niet zijn verzonden door de laatste. De Klant is verplicht om Schouwingscentrum voor Auto’s of een daartoe door Schouwingscentrum voor Auto’s aangewezen derde onverwijld in te lichten in de volgende gevallen: – verlies of diefstal van zijn identificatiemiddel; – misbruik of het vermoeden van misbruik of het vermoeden dat een derde over de Identificatiemiddelen beschikt; – de vermelding in de bevestigingsmails van elke transactie waarvoor de Klant geen toestemming heeft gegeven; – elke fout of onregelmatigheid die wordt vermeld op de maandelijkse afschriften of bevestigingsmails; – elk probleem dat u tegenkomt bij het proberen toegang te krijgen tot vip.sa.be of viprbpc.sa.be, het voorbereiden, verzenden, bevestigen of annuleren van transacties, evenals eventuele problemen tijdens het gebruik vip.sa.be of viprbpc.sa.be en dit, onverminderd de overige bepalingen van dit Reglement. Indien nodig, en voor zover mogelijk, zal de Klant zijn identificatiemiddel onmiddellijk uit voorzorg wijzigen. Tenzij de Klant Schouwingscentrum voor Auto’s of de door haar aangewezen derde heeft geïnformeerd in overeenstemming met bovenstaande informatie, gaat Schouwingscentrum voor Auto’s ervan uit dat de Klant gebruik heeft gemaakt van correcte identificatiemiddelen en dat de inhoud van de door Opdrachtgever ingevoerde transacties komen overeen met de opdrachten die Schouwingscentrum voor Auto’s heeft ontvangen. De Klant verklaart bekend te zijn met de werking en kenmerken van het gebruikte netwerk en verklaart zich bewust te zijn van de daaraan verbonden risico’s. Hij verklaart eveneens voldoende geïnformeerd te zijn, via de kanalen die hem ter beschikking worden gesteld, over de werking van de toepassingen en productmodules van het hem ter beschikking gestelde gamma vip.s a.be of booking.exam.s-a.be. De Klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van het feit dat het identificatiemiddel strikt persoonlijk is.


8.3. Deelname aan de verbetering van de service.

De Klant stemt ermee in om mee te werken aan de verbetering van de service aangeboden door booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be, onder meer door eerlijk en constructief te reageren op de vragen die hem kunnen worden gestuurd. Hij zal ook deelnemen aan de verbeterinitiatieven van allerlei aard die het Schouwingscentrum voor Auto’s hem aanbiedt.


8.4. Misbruik van de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be.

De Klant verbindt zich ertoe booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be niet te gebruiken voor transacties en / of het verzenden van berichten / gegevens die in strijd zijn met de Belgische wetgeving en met de vereisten van dit Reglement.


8.5. Aansprakelijkheid.

Tot de melding bedoeld in artikel 9.3 is de Klant verantwoordelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal van zijn Identificatiemiddel. Onder meer de volgende situaties kunnen als grove nalatigheid worden aangemerkt: – Het feit dat hij zijn Persoonlijke Identificatiemiddelen in welke vorm dan ook noteert op een Onderwerp dat een link heeft met booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be; – Een derde (met inbegrip van zijn gezinsleden) de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van zijn persoonlijke identificatiemiddelen of deze te gebruiken; – Schouwingscentrum voor Auto’s niet onverwijld in kennis stellen van verlies of diefstal van zijn identificatiemiddel, van een onregelmatigheid, van het bestaan van een transactie waarvoor geen toestemming is gegeven of elke andere verdachte gebeurtenis die kan worden gelinkt aan vip.sa.be of viprbpc.sa.be; – hun identificatiemiddel achterlaten op een voor het publiek toegankelijke plaats. Een voor het publiek toegankelijke plaats is een plaats waartoe een groot aantal mensen toegang heeft, ook al is het geen openbare plaats in de juridische zin van het woord; – de weigering om een klacht in te dienen bij de politie wanneer de situatie dit vereist; – Het gebruik van booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be op een manier die in strijd is met de bepalingen van dit Reglement. Na kennisgeving aan Schouwingscentrum voor Auto’s, conform het bepaalde in het vorige lid, is de Klant niet langer aansprakelijk voor de gevolgen van verlies of diefstal, behoudens in geval van door Schouwingscentrum voor Auto’s bewezen fraude. De Klant is nooit verantwoordelijk indien booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be wordt gebruikt zonder elektronische identificatie.


Artikel 9 – Verplichtingen en aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s


9.1. Onbeschikbaarheid van de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be.

De Klant kan Schouwingscentrum voor Auto’s niet aansprakelijk stellen voor het enkele feit dat de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be tijdelijk of permanent niet beschikbaar is als gevolg van andere factoren dan kwade trouw of ernstig wangedrag van Schouwingscentrum voor Auto’s. . De verbintenissen die Schouwingscentrum voor Auto’s aangaat jegens de Klant in het kader van vip.sa.be of viprbpc.sa.be, in het bijzonder met betrekking tot toegang, beschikbaarheid, goede werking, bescherming en correcte uitvoering van de dienst, zijn middelenverplichtingen. Met andere woorden, Schouwingscentrum voor Auto’s zal alle menselijke en technische middelen inzetten die redelijkerwijs geschikt kunnen worden geacht voor iemand die dergelijke elektronische diensten voor professionele doeleinden aanbiedt, met als doel een regelmatige dienstverlening te verzekeren en een passende methode van bescherming en authenticatie.


9.2. Beveiliging.

Schouwingscentrum voor Auto garandeert dat de gebruikte beveiligingssystemen van dien aard zijn dat het Identificatiemiddel niet aan derden kan worden meegedeeld, tenzij de Klant zelf deze Identificatiemiddelen aan hen, bewust of onachtzaam, meedeelt. Schouwingscentrum voor Auto’s is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van vervalsing van het Identificatiemiddel.


9.3. Uitvoering van transacties.

Schouwingscentrum voor Auto’s verbindt zich ertoe om transacties uit te voeren binnen het gebruikelijke tijdsbestek, rekening houdend met de beperkingen gespecificeerd in dit Reglement, op Voorwaard dat de gebruiksvoorwaarden worden gerespecteerd en dat dit type transactie is toegestaan op de rekening. Schouwingscentrum voor Auto’s kan de uitvoering opschorten en zelfs weigeren als er tekenen van misbruik van de dienst optreden. Indien Schouwingscentrum voor Auto’s de opdrachten van Opdrachtgever niet in real time kan uitvoeren, zal zij dit in voorkomend geval en voor zover mogelijk in een later stadium doen.


9.4. Aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s.

Onverminderd het navolgende, en behoudens fraude of grove schuld, kan Schouwingscentrum voor Auto’s niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de zijde van de Opdrachtgever of derden (waaronder de eigen opdrachtgevers van de Opdrachtgever) vanwege: – niet-naleving door de Klant van zijn verplichtingen uit hoofde van dit Reglement of enige wetgeving die op hem van toepassing is in het kader van zijn relatie met zijn eigen klanten; – het onvermogen om een verbinding te maken die nodig is voor de installatie van de dienst, de onderbrekingen van deze verbinding, op welke manier dan ook, of problemen met het verzenden en ontvangen van transacties, vanwege derden; – vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van transacties vanwege derden; – een onderbreking van de dienstverlening, in het bijzonder in de gevallen bedoeld in artikel 7.2 en 7.3, maar ook een onderbreking vanwege derden; – indien de regelmatigheid van vip.sa.be of viprbpc.sa.be in het gedrang komt als gevolg van manipulaties, fouten of technische storingen, van welke aard, oorsprong of oorzaak dan ook en waarop Schouwingscentrum voor Auto’s geen directe controle, in het bijzonder maar niet uitsluitend: • overbelasting van het netwerk van de door de Klant gekozen operator; • onvoldoende, onvoorspelbare, foutieve, foutieve of afwezige service door een derde leverancier van diensten of goederen wiens tussenkomst vereist is om de service te verlenen; • alle gevallen van overmacht, in het bijzonder oorlogen, rellen, terroristische aanslagen, rampen, stakingen en andere soortgelijke gebeurtenissen; • beslissingen en verplichtingen opgelegd door Belgische autoriteiten of andere autoriteiten; • hyperlinks waarover Schouwingscentrum voor Auto’s geen controle heeft en die toegang bieden tot booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be; • onnauwkeurige of onvolledige gegevens uit externe bronnen; • nalatigheid of schuld van de opdrachtgever zelf; • een probleem met de waarheidsgetrouwheid, authenticiteit, geloofwaardigheid of tijdigheid van de ontvangen bestellingen; • schade veroorzaakt nadat de Klant de site booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be heeft verlaten. De aanpassing door Schouwingscentrum voor Auto’s van de kenmerken of technische vereisten van de dienst vip.sa.be of viprbpc.sa.be of van de geldende voorwaarden en prijzen, kan in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid vanwege Schouwingscentrum. voor Auto’s met betrekking tot de Klant.


9.5 Uitzonderingen.

Het bepaalde in artikel 10.4 is niet van toepassing op de volgende gevallen: – Het niet uitvoeren of onvolledig uitvoeren van de geïntroduceerde handelingen uitgevoerd op toestellen die zijn goedgekeurd door Schouwingscentrum voor Auto’s, al dan niet onder controle van Schouwingscentrum voor Auto’s; – Transacties die zijn uitgevoerd zonder toestemming van de Klant, op Voorwaard dat de Klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen onder deze Regels; – Vervalsing van de instrumenten die nodig zijn om de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be te gebruiken.


9.6. Schade.

Indien de aansprakelijkheid van Schouwingscentrum voor Auto’s zou komen te staan als gevolg van daadwerkelijk door de Klant geleden schade, zal Schouwingscentrum voor Auto’s het bedrag van deze schade zo spoedig mogelijk naar behoren vastgesteld en gedocumenteerd aan de Klant vergoeden. Schouwingscentrum voor Auto’s is niet gehouden tot vergoeding van andere schade en / of tot betaling van andere bedragen dan genoemd in dit artikel 10.6.


Sectie 5. Diverse bepalingen


Artikel 10 – Verwerking van gegevens met betrekking tot het privéleven

Het bepaalde in het Algemeen Bedrijfsreglement van Schouwingscentrum voor Auto’s is van toepassing. De Klant machtigt Schouwingscentrum voor Auto’s om telefoongesprekken op te nemen met medewerkers van Schouwingscentrum voor Auto’s of haar medewerkers in het kader van booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be.


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten / Reikwijdte van het gebruiksrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de programma’s (communicatie- en beveiligingssoftware), applicaties en gebruiksaanwijzingen berusten uitsluitend bij Schouwingscentrum voor Auto’s. Geen enkele clausule van deze overeenkomst, het downloaden of kopiëren, op welke manier dan ook, van software, informatie en / of enig ander recht van Schouwingscentrum voor Auto’s, kan worden beschouwd als volledige of gedeeltelijke overdracht van deze eigendomsrechten. intellectueel eigendom aan de Klant of een derde. De Klant onthoudt zich van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Schouwingscentrum voor Auto’s. De Klant verkrijgt via dit contract enkel een persoonlijk en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be. Hij mag de programma’s, applicaties en gebruikershandleidingen enkel gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan door dit Reglement en de helpfunctie die ter beschikking wordt gesteld van de Klant via vip.sa.be of viprbpc.sa. worden. Voor zover het hun eigen gegevens of informatie betreft die hun exclusieve eigendom zijn, is de Klant bevoegd om door Schouwingscentrum voor Auto’s verstrekte informatie op papier te downloaden of af te drukken, mits deze niet wist, verwerkt of enige copyrightkennisgeving, disclaimer of andere communicatie in de verstrekte informatie wijzigen. Het is de Klant ook verboden, geheel of gedeeltelijk, te reproduceren, vertalen, aanpassen, decompileren, hercompileren (‘disassembleren’), ‘reverse engineering’ toe te passen of op enigerlei wijze te wijzigen, te verspreiden, te publiceren , verhuren of ter beschikking stellen aan derden, om, behalve voor back-updoeleinden, de programma’s, applicaties en gebruiksaanwijzingen, hun kopijen of reproducties, direct of indirect, kosteloos of tegen betaling te kopiëren.


Artikel 12 – Hyperlinks

Het is verboden om hyperlinks aan te brengen naar booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be vanaf andere websites zonder de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Schouwingscentrum voor Auto’s. Het is echter toegestaan om booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be toe te voegen aan je Favorieten.


Artikel 13 – Informatie via booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be.

De informatie die via booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be wordt verstrekt, wordt louter ter informatie verstrekt en kan op geen enkele manier een persoonlijk oordeel van de Klant vervangen. Financiële of andere informatie verspreid via booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be kan in geen geval en onder geen enkele omstandigheid worden beschouwd als juridisch, fiscaal of financieel advies. Voor zover deze informatie niet afkomstig is van Schouwingscentrum voor Auto’s, is deze niet verplicht tot inhoudelijke controle en dus niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, juistheid of de tijdigheid van deze informatie van derden.


Artikel 14 – Kosten.

De kosten met betrekking tot de telecommunicatieverbinding die nodig is voor het gebruik van booking.insp.s-a.be of viprbpc.s a.be zijn de verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant wordt hiervan op de hoogte gesteld bij het sluiten van de overeenkomst. De Klant machtigt Schouwingscentrum voor Auto’s onherroepelijk om op de door hem aangegeven kredietrekening het bedrag van de kosten die verband houden met de gemaakte reserveringen in rekening te brengen, zonder verdere instructies. Dit mandaat eindigt automatisch wanneer het geldig wordt beëindigd. De Klant kan de reeds betaalde vergoedingen voor de dienst waarvan hij enkel gebruik kan maken enkel recupereren indien Schouwingscentrum voor Auto’s de dienst booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be heeft beëindigd overeenkomstig artikel 7.1. Deze laatste bepaling is niet van toepassing op eenmalige activeringskosten.


Artikel 15 – Aard van de zekerheden.

De titels van de artikelen en secties van deze regels zijn alleen bedoeld om het lezen te vergemakkelijken. Ze kunnen op geen enkele manier worden gebruikt voor de interpretatie van de inhoud van secties en artikelen.


Artikel 16 – Wijziging van de regels.

Schouwingscentrum voor Auto’s kan de bepalingen van dit Reglement, de prijzen en de aangeboden diensten te allen tijde wijzigen en zal de Klant 2 maanden voor de inwerkingtreding van de wijziging schriftelijk of op een stabiel en geschikt medium ter beschikking stellen. cliënt. Aan het einde van deze periode is de wijziging juridisch afdwingbaar jegens de Klant, tenzij de Klant binnen 2 maanden na de kennisgeving van de wijziging beslist om het contract te beëindigen in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 7.1 van dit Reglement. In dat geval is deze opzegging kosteloos. De wijzigingen worden alleen aan de klant meegedeeld als ze betrekking hebben op een product dat hij gebruikt. Indien de Klant zich vervolgens abonneert op een ander product van booking.insp.s-a.be of booking.exam.s-a.be, zal Schouwingscentrum voor Auto’s hem een bijgewerkt Reglement bezorgen.


Artikel 17 – Geldigheid.

De onmogelijkheid van uitvoering, ongeldigheid of nietigheid van een van de bepalingen van dit Reglement betekent niet de onmogelijkheid van uitvoering, de ongeldigheid of nietigheid van het geheel van het Reglement. In het geval dat de onmogelijkheid tot nakoming, de ongeldigheid of nietigheid van een clausule buiten kijf wordt gesteld, wordt deze clausule als ongeschreven beschouwd.


Artikel 18 – Toepasselijk recht / bevoegde rechtbanken.

Dit contract wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de hoven en rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen die rechtstreeks of onrechtstreeks uit dit reglement voortvloeien.


Afsprakenportaal – Verantwoordelijkheid van de kandidaat

We vestigen de aandacht op het feit dat u op dit platform alleen een afspraak kunt maken, ongeacht de verificatie van de naleving van de voorwaarden voorzien door de regelgeving, voor het onderzoek van de voorgestelde vergunning. We herinneren u eraan dat het de verantwoordelijkheid van elke kandidaat is om ervoor te zorgen dat deze daadwerkelijk aan deze voorwaarden voldoet, voordat u een afspraak maakt.
Deze informatie kan, indien van toepassing, worden geraadpleegd via de volgende links : autokeuring - rijbewijs
Bij overtreding wordt de kandidaat de toegang geweigerd en kan het examen niet plaatsvinden. In deze omstandigheden kan in geen geval de aansprakelijkheid van de Vennootschap Schouwingscentrum voor Auto’s NV worden ingeroepen en kan geen enkele schadevergoeding worden geëist.